Àrd-sgoil (tro mheadhan na Gàidhlig) PGDE

UCAS code X130

What is special about this course?

Bidh an cùrsa seo gur deasachadh airson dreuchd mar neach-teagaisg àrd-sgoile le sgilean agus eòlas a bheir buaidh air beatha dhaoine òga a bhios sibh a’ teagasg.

Tha an cùrsa air a thabhann an co-bhonn ri Comhairle Earra-ghàidheil is Bhòid, Comhairle nan Eilean Siar agus Comhairle na Gàidhealtachd a tha ag obair leis an oilthigh aig na làraich ionadail aca. Air cùrsa PGDE (àrd-sgoile), cuiridh oileanaich seachad 18 seachdainean san oilthigh agus 19 seachdainean ann an suidheachadh proifeasanta ann an sgoiltean. Feumaidh sibh a bhith fileanta ann an Gàidhlig mus tòisich sibh air a’ phrògram agus thèid na sgilean cànain agaibh a mheasadh aig agallamh. Air a’ phrògram seo cuiridh sibh seachad a’ chuid as motha de na greisean-sgoile agaibh ann an sgoiltean a tha a’ tabhann Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FTMG) far a bheil seo ri fhaighinn tro na h-Ùghdarrasan Ionadail.

Gheibhear na cuspairean gu h-ìosal air na làraich a leanas:  Colaiste Earra-ghàidheil OGE (An t-Òban); Colaiste Inbhir Nis OGE; Colaiste a’ Chaisteil OGE (Steòrnabhagh); Sabhal Mòr Ostaig OGE (An t-Eilean Sgitheanach); no Colaiste na Gàidhealtachd an Iar OGE (An Gearasdan):

 • Bith-eòlas agus Saidheans
 • Ceimigeachd agus Saidheans
 • Coimpiutaireachd
 • Beurla
 • Eaconamas-dachaigh
 • Matamataig
 • Fiosaig agus Saidheans
 • Teicneòlas

Special features

 • Cothrom a bhith an sàs sa phrògram airson foghlam àrd-sgoile ann an co-bhonn ri sgoiltean a bhios a’ tabhann FtMG
 • Tha na h-Ùghdarrasan Ionadail a tha mar phàirt den phrògram an dùil bliadhna inntrigidh anns na sgoiltean acasan a thabhann do dh’oileanaich a shoirbheachas air a’ chùrsa

Entry requirements

Cudromach: leughaibh an duilleag-fiosrachaidh mus cuir sibh iarrtas a-steach

Bu chòir ceum freagarrach no na b’ àirde a bhith aig tagraidhean; thèid leiteachas a thoirt do thagraidhean aig a bheil ceum le urram ach thèid sùil a thoirt air tagraidhean bho dhaoine aig a bheil ceum coitcheann cuideachd AGUS:

 • Ard-ìre ann am Beurla agus Matamataig no Aplacaidean de Mhatamataig aig Ìre Nàiseanta 5 (Ìre C no nas àirde), no Eadar-mheadhan 2 no Sàr Ìre aig an Ìre Choitchinn no a leithid no
 • Ìre Adhartach (A Level) ann am Beurla aig Ìre D, no GCSE ann am Beurla (Cànan) no Beurla (Litreachas) agus GCSE ann am Matamataig aig Ìre C no nas àirde no a leithid
 • Cudromach: Tha stiùireadh sònraichte aig Comhairle Choitcheann Luchd-teagaisg na h-Alba  (GTCS) a rèir cuspair airson teagasg àrd-sgoile. Gheibhear iad seo air làrach GTCS Memorandum on Entry Requirements to Programmes of Initial Teacher Education in Scotland, 2013. Tha barrachd fios mun seo ri fhaighinn sa cheangal mu cheistean cumanta gu h-àrd
 • Feumaidh sibh a bhith fileanta ann an Gàidhlig agus feumaidh comas a bhith agaibh ann an leughadh agus sgrìobhadh
 • Feumaidh tagraichean soirbheachail a bhith deònach a dhol tro phròiseas PVG Disclosure agus a bhith mar bhall de Sgeama PVG airson a dhol an sàs sa chùrsa seo
 • Feumaidh tagraidhean a tha air a bhith a’ fuireach taobh a-muigh na Rìoghachd Aonaichte airson sia mìosan no na b’ fhaide anns na deich bliadhna a dh’fhalbh a dhol fo rannsachadh mu chlàr eucoir anns gach dùthaich san robhar a’ fuireach mus faighear àite air a’ phrògram

PGDE

Modalan Teagaisg PGDE

Practas Co-oibreachail (20 creideas)

Bheir am modal seo cothrom do dh’oileanaich a bhith ag amas air a bhith nam proifeasantaich mheòrachail, shoirbheachail, fheòrachail a tha comasach a dhol an sàs ann an toinntean foghlaim agus a bhios deiseil airson cur ri leasachaidhean foghlaim san àm ri teachd. Bheir e cothrom dhaibh tuigse fhaighinn air a’ churraicealam agus na leasachaidhean a thig air agus air cho freagarrach ’s a tha e airson saoghal an latha an-diugh agus airson atharrachaidhean sam bith a thig na chois. Thèid sgrùdadh a dhèanamh sa mhodal air mar a tha an Curraicealam airson Sàr-mhathais ag amas air ath-dhealbhadh ann am foghlam tro churraicealam a tha nas beartaiche, nas coileanta agus nas sùbailte. Bidh oileanaich air an deasachadh le sgilean planaidh, teagaisg agus measaidh stèidhichte air a’ churraicealam le fòcas air cuspairean co-cheangailte ri ionnsachadh agus co-oibreachadh taobh a-staigh a’ chlas aca fhèin agus an co-bhonn ri luchd-obrach eile mar phàirt den sgoil air fad.

Feòrachadh agus Practas (20 creideas)

Tha am modal seo ag amas air a bhith a’ cur ionnsachadh chloinne agus dhaoine òga agus mar a dh’ionnsaicheas iad san t-seòmar-teagaisg aig cridhe rannsachadh proifeasanta nan oileanach agus mar a tha seo bunaiteach do phlanadh, teagasg agus measadh. Tha am modal air a dhlùth-cheangal ri na greisean-sgoile ann an sgoil a tha a’ tabhann FtMG airson barrachd tuigse fhaighinn air foghlam mar rud leantainneach.

Practas Meòrachail (20 creideas)

Bheir am modal seo cothrom ullachaidh do dh’oileanaich a bhith
a’ meòrachadh agus a’ breithneachadh air an obair aca fhèin mar phàirt de leasachadh agus de dh’fhèin-mheasadh pearsanta agus proifeasanta leantainneach. Tha e ag amas air cothroman do dh’oileanaich teagaisg a bhith a’ meòrachadh gu proifeasanta agus a bhith deiseil airson beachdachadh ann an doimhneachd air càileachd ann an ionnsachadh chloinne agus dhaoine òga agus mar a bhios buaidh air na dòighean-obrach aca fhèin air ionnsachadh. Bheir am modal cuideachd cothrom do dh’oileanaich luach a thoirt air mar a tha tuigse agus leasachadh cànain air am filleadh a-steach gu teagasg agus mar a tha buaidh aca air a chèile.

Practas proifeasanta (Àrd-sgoile) (60 creideas)

Sa mhodal seo, nì oileanaich leasachadh air na modhan-teagaisg agus air
a’ phroifeasantachd aca fhèin mar luchd-teagaisg ann an ceithir greisean sgoile. Tha iad seo air an tabhann gu nàiseanta tro shiostam greis-sgoile nan oileanach (Student Placement System) airson cothrom a thoirt do dh’oileanaich a dhol an sàs sna leanas:

 • Foghlam Farsaing Coitcheann ann an As1 gu As3
 • Foghlam aig an ìre as àirde ann an As4 gu As6

Mean air mhean, bidh barrachd meud agus farsaingeachd ann an  dleastanasan ionnsachaidh, teagaisg agus measaidh nan oileanach anns na clasaichean aca gus an ruig iad ìre far am bi iad a’ stiùireadh ghnothaichean san t-seòmar-teagaisg (0.8FTE) anns na 6 seachdainean mu dheireadh aca ann an sgoiltean.

How will I study my course?

 • Làn-ùine
 • Airson eileamaidean teagaisg a’ chùrsa, bidh sibh ag obair tro mheasgachadh de chlasaichean aghaidh ri aghaidh agus air-loidhne  tro àrainneachd ionnsachaidh bhidio an oilthigh (VLE)
 • Bidh na greisean proifeasanta uile air an stèidheachadh ann an sgoiltean

Cosgaisean a bharrachd:

 • Siubhal gu cùrsaichean-inntrigidh. Gheibhear biadh agus àite-fuirich an-asgaidh
 • Siubhal gu greisean-sgoile - thèid seo a rèiteach tro shiostam nàiseanta GTCS. Cha bhi an sgoil na b’ fhaide na uair a thìde gu leth air falbh bhon t-seòladh theirm a thug sibh seachad

How long will my course last?


 • Làn-ùine: aon bhliadhna (An Lùnastal - An t-Òg-mhìos)

Where can I study my course?

 • Colaiste Earra-Ghàidheil UHI
 • Colaiste Inbhir Nis UHI
 • Colaisde a' Chaisteil UHI
 • Colaiste Pheairt UHI
 • Sabhal Mòr Ostaig UHI
 • Colaiste na Gàidhealtachd an Iar UHI

Start date

 • An Lùnastal

Fees

How much will my course cost?

The following fees apply to our PGDE:

2019-20 Scottish and EU*Rest of UK
PGDE £1,820 £9,000

 

2018-19  Scottish and EURest of UK
PGDE £1,820 £9,000

There are a number of funding options available to UK and EU students to help you pay for your studies and your cost of living whilst studying. Students who are resident and studying in Scotland can apply for their fees to be paid by the Student Awards Agency for Scotland (SAAS). SAAS will determine eligibility.

Funding

Dh’fhaodadh sgoilearachdan no taic-airgid eile a bhith ri fhaighinn. Cuiribh fios gu colaistean compàirteachais an oilthigh airson barrachd fiosrachaidh.

Gheibh cuid de dh’oileanaich bursaraidhean STEM sa bhliadhna acadaimigich 2019-20 - thoir sùil air làrach-lìn an oilthigh airson barrachd fiosrachaidh.

What can I do on completion of my course?

Ma shoirbheachas leibh air a’ chùrsa a tha seo, gheibh sibh bliadhna inntrigidh ann an sgoil mar phàirt de Sgeama Inntrigidh do Luchd-teagaisg aig GTCS.

Tha na h-Ùghdarrasan Ionadail a tha mar phàirt den phrògram an dùil bliadhna inntrigidh a thabhann sna sgoiltean acasan do dh’oileanaich a shoirbheachas air a’ chùrsa.

Can I progress into further study?

Tha cothrom aig luchd-ceumnachaidh a dhol air adhart gu MEd Critical Enquiry no gu prògram Maighstireachd ann an oilthigh eile san Rìoghachd Aonaichte.

Is there more information available online?

QR Code - scan to visit course page

You can use the above QR code to connect directly to the course details.

Cuir a-steach airson Àrd-sgoil (tro mheadhan na Gàidhlig) PGDE

Tha mi airson tòiseachadh Lùn/Sult 2020

Tha sinn air leth toilichte gu bheil thu a' beachdachadh air ionnsachadh aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean (UHI). Tha siostam inntrigidh UHI cothromach is fosgailte agus sinn dealasach a bhith a' tairgsinn co-ionannachd cothruim is a' seachnadh leth-bhreith. Bidh gach tagradh air a mheas a rèir airidheachd agus comas coileanaidh, gun leth-bhreith a thaobh gnè, aois, ciorraim, cinnidh no suidheachaidh shòiseo-eaconamaich. Bidh sinn a' cur fàilte air iarrtasan bho gach uile duine a tha ag iarraidh bhith na oileanach leinn agus tha e na amas againn seirbheisean iomchaidh is èifeachdach a thabhann do oileanaich le ciorraman.